GIẤY PHÉP CON

GIẤY PHÉP CON: GIẤY PHÉP KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định quyền của doanh nghiệp: “Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm”. Vậy, tại sao Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi, nhưng trong một số trường hợp phải xin thêm giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động, thường gọi là “Giấy phép con”.

“Giấy phép con” thực chất đó là: “Giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện”.

Căn cứ Khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 quy định:

“Điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiện cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”

Căn cứ Điều 7, Luật Đầu tư năm 2020, theo đó:

“Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

 1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
 2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật này.
 3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
 4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.
 5. Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây:
 6. a) Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;
 7. b) Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;
 8. c) Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;
 9. d) Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);

đ) Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh;

 1. e) Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).
 2. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây:
 3. a) Giấy phép;
 4. b) Giấy chứng nhận;
 5. c) Chứng chỉ;
 6. d) Văn bản xác nhận, chấp thuận;

đ) Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

 1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 2. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.”

Công ty Luật TNHH Sài Gòn Chí Nhân tư vấn cho doanh nghiệp và cá nhân pháp luật ngành nghề kinh doanh, đầu tư có điều kiện sau đây:

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG

 1. Sản xuất con dấu.
 2. Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa).
 3. Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ.
 4. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
 5. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp.
 6. Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
 7. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
 8. Kinh doanh súng bắn sơn.
 9. Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
 10. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.
 11. Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 1. Hành nghề luật sư.
 2. Hành nghề công chứng.