LUẬT ĐẤT ĐAI 1993 số 24-L/CTN 

LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 số 13/2003/QH11

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 số 45/2013/QH13 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI 2013:

 • Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
 • Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất
 • Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 • Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 • Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 • Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013