LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 số 59/2020/QH14

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2022).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN LUẬT DOANH NGHIỆP 2020:

  • Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021).
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2021).
  • Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2021).
  • Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022).
  • Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2022).
  • Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/09/2022).
  • Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021).
  • Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2022).
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2021).